Bredbands Strategi

Bredbands Strategi

Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


Kuxabladet tittar vi närmre på hur utvecklingen utav bredband ser ut i Kuxaregionen. Vi diskuterar vikten utav en modern fungerande IT-infrastruktur både i landsort och tätbygd. Vi jämnför i ett stickprov utvecklingen i vår region kontra en liten ort i Avesta kommun, pratar med aktören GavleNet samt med Ockelbo kommuns IT-samordnare Lotta Sen Thakuri.

På regeringsnivå har beslutats att till år 2020 ska 90 % utav Sveriges hushåll ha tillgång till 100mbit/s bredbandsuppkoppling. Det är ett mycket ambitiöst åtagande men också en viktig livsnerv för näringsliv i både tätort och landsbygd.

Lotta Sen Thakuri, som är Ockelbo Kommuns IT-samordnare understryker vikten utav ett väl utvecklat bredband.

”Behovet utav ett moderniserat bredband för näringslivet är i vissa avseenden större i landsortskommuner än i tätort; vi kan t.ex. konkurrera med relativt billiga kontors och lagerlokaler i jämnförelse med stora städer.”

Den för landsbygden gynsamma konkurrens situationen, och tillfredställandet utav moderna konsumenter krav, är naturligtvis beroende utav hastigheten och den mängd trafik som det lokala nätet kan hantera.

”Det finns ingen lagstiftning som styr kommunens ansvar eller utformning utav en modern bredbands infrastruktur. Det finns nationella Bredbandsstrategier som sedan implementeras lokalt, efter förutsättningarna i landets olika län och kommuner.”

berättar Lotta.

Ockelbo kommun har en tydlig Bredbandsstrategi för att inte förlora mark i denna snabba utveckling, men liksom många mindre orter ställs utvecklingsmöjligheterna på prov utav marknadskrafter.

”En tätort är naturligtvis mer attraktiv för en investerare/aktör än ett område där det är långt mellan hushåll och företag. Det krävs omfattande investeringar inte bara för att nå individuella hushåll, men även för att koppla upp emot det befintliga nätet.”

Som ett led i Ockelbo Kommuns bredbandsstrategi skapades i en upphandling det statsnät av fiber som idag ägs, drivs och utvecklas utav aktören Gavlenet.

Men vad hindrar en aktör som GavleNet som ensam aktör i kommunens upphandling ifrån att själv diktera sina priser? Hur ges andra aktörer möjlighet att erbjuda sina tjänster till kommunens invånare?

Kuxabladet pratar med Christer Englund, affärsområdeschef hos GavleNet:

”Vi har sedan länge ett nära samarbete inte bara med kommunen, utan även med engagerade byalag och individer som vill ansluta sig till vårt nät. I arbetet med att nå hushåll i t.ex. Jädraås och kolforsen har de samarbeterna varit absolut avgörande i utformandet och genomförandet utav fibernätet. Just de samarbeterna är en viktig del i att hitta ekonomiskt gångbara lösningar för att uppnå vårt mål att hålla en jämn prisbild oavsett var du bor.”

berättar Christer.

Lotta Sen Thakuri, kommunens IT-samordnare, bekräftar också detta samt att i just Jädraås och Kolforsen har kommunen delvis, eller helt skött t.ex. sökandet utav Statliga och -EU bidrag, i vissa fall legat ute med dessa medel under ansökningprocessen för att projekten inte ska bli stillastående.

”Det nationella Regelverk som styr hur bidrag ska fördelas till utveckling av bredband håller på att omformuleras. Det är en process som pågått i två års tid och som till viss del nu bromsar utvecklingen. Det arbete som redan utförts lokalt har gjorts medan det gamla regelverket var gällande.”

berättar lotta.

”Vårt avtal med GavleNet ställer krav på att de som leverantör kostnadmässigt ska hålla nivåer i paritet med marknaden, både för privata kunder och företag i regionen, men även för utomstående aktörer som vill köpa plats på Gavlenets fiber. Avtalet ställer också krav på insyn och kvalitetssäkring.”

fortsätter Lotta.

Det bekräftas också utav GavleNets affärsområdeschef Christer Englund, samt att kommunens och GavleNets samarbete pågått sedan utbyggandet av nätet tog fart i början av 2000-talet, med tillförsel av statliga bidrag.

”Det är viktigt att understryka att utbyggandet utav bredbandsnätet bekostas utav GavleNet, som är en del utav Gävle Energi, tillsammans med fastighetsägarna. Kommunens roll är att samordna, planera och skapa förutsättningar. Det är någonting vi gör för alla leverantörer som visar att de vill etablera sig här. Fastighetsägarna har därför en central roll i att skapa förutsättningar för de leverantörer de önskar i just sitt område.”

Här är Lotta inne på någonting mycket viktigt.

Vilka alternativ finns för de som inte känner sig bekväma med stadsnätet, som hitintills inte erbjudits bredband i sitt område, vill framtidssäkra en snabb fiber uppkoppling och samtidigt inte förbinda sig till just GavleNets avtal och tjänster?

Vi pratar med Örjan Johansson, numera pensionär, bosatt i en mindre ort i Avesta kommun. Örjan som är en hängiven teknikenthusiast och hans fru Gunillas bostad ligger i ett område som omfattar ca: 40-45 hushåll.

”Det är svårt idag att samla det antal personer som behövs för att driva igenom en sådan här fråga ideélt. Lokalt enades vi om att anlita ett företag som heter Svenska Fibernät; de erbjuder helhetslösningar över hela landet och jobbar med lokala leverantörer för att bygga nätet. I vårt område anslöt sig hela 75 % av hushållen. Varje hushåll står sedan fritt att välja den leverantör vi vill. ”

Ett stort ansvar vilar på fastighetsägarna i kommunen att bygga förutsättningarna för ett framtidsäkrat bredband.

Hur ser behovet och alternativen ut just där du bor? Skriv gärna till oss på redaktion@kuxbladet.se och berätta.

Ockelbo Kommuns hemsida erbjuder mycket matnyttig information under: www.ockelbo.se/Invanare/Samhallsinformation--radgivning/Bredband/

GavleNets kundservice kan också guida dig och svara på frågor om vad som gäller i just ditt område i det fortsatta utbyggandet utav stadsnätet. Just nu pågår en utvärdering utav villaområdet Gäveränge i centrala Ockelbo, och ett informationsmöte hölls i början av februari.

Artist JennyC

Artist JennyC

Trygghet i Landsorten

Trygghet i Landsorten

0