Trygghet i Landsorten

Trygghet i Landsorten

Polisen genomgick under 2015 en stor omorganisation vilken innebar att 21 myndigheter samt Rikspolisstyren samlades i ett organ.

Tanken med strukturförändringen är att enskilda regioner står direkt under en ledning; kommunikationsleder kortas mellan landets olika delar, vilket öppnar för en större flexibilitet att samverka för punktinsatser, allt efter behov. Men hur påverkar förändringarna Polisens förmåga i Ockelbo Kommun?

Enligt Rolf Sungqvist, Gruppchef på Polisen i Gävleborgs län, har omorganisationen inte inneburit några större förändringar i Ockelbo kommun och personalstyrkan är intakt. I Ockelbo finns två anställda poliser som arbetar både i uniform och civilt. De utgår ifrån Ockelbo, har sitt kontor där, men är begränsade utav att vapen och viss utrustning måste låsas in på annan ort vid stängning p.g.a. regler kring säkerhet.

Rolf kan inte uttala sig om de exakta tiderna för hur arbetet fortgår, eftersom det skulle kunna inbjuda till den typ av verksamhet Polisen arbetar för att förebygga.

Schemaläggningen påverkas naturligtvis utav tips som kommer in, både ifrån invånare samt genom regionsöverträdande samarbeten med kringliggande orter. Enligt Rolf betyder det att verksamheten snabbt kan operera nattetid för att t.ex. kunna spåra en liga som rör sig genom regionen.

Rolf berättar också att den nya omorganisationen bidragit till att beslut inte behöver fastna i lokal byrokrati och att det generellt bidragit till en större flexibilitet att möta just ”säsongsbetonade” brottsvågor.

Andra parametrar som påverkar är Polisens interna regler; i vissa uppgifter får en Polis inte agera ensam och vid sjukfrånvaro eller vård av barn påverkar det naturligtvis gruppens insatsförmåga. Kurser och utbildningar kan också kortfristigt leda till en minskad närvaro i kommunen.

På frågan om hur Rolf upplever att människor reagerar på Polisens närvaro svarar han att generellt möts insatserna och närvaron utav positiva reaktioner.

"Brottsligheten har en nedåtgående trend riksomfattande och det gör mig riktigt glad att se att den alkohol och drog relaterade brottsligheten minskat bland ungdomar. Däremot ser jag, och har full förståelse för, en frusturation över hur handläggningstiden på brott ser ut. Det är någonting vi måste bättra oss på."

En enskild näringsidkare i kommunen, Lars Hedlund, berättar hur hans bygghandel drabbats hårt. Under 2015 uppgick stölder och skadegörelse i över 500 000 sek; under en särskilt svår två-års period, berättar Lars uppgivet, drabbades hans företag av inte mindre än 36 inbrott.

"Även om det blir försäkringsfrågor till slut, så tappar man geisten och momentum." fortsätter Lars.

Han beskriver en frustruation över hur trots regelbundheten i inbrotten och i viss mån bevisbörda i form av övervakningskameror, ibland dna ifrån krossat glas, så sker ingenting.

Många som utsatts för brott, privatperson som näringsidkare, känner kanske igen sig i den frusturationen. Men i praktiken; Vad är det som avgör polisens närvaro i regionen? Kan polisen förbättra sina kontaktytor? Kan vi som invånare och företagare göra någonting för att förbättra samarbetet? Finns det en risk med att befolkningen förlorar förtroendet för Polisens insatser? Gruppchef Rolf Sundqvist tar ett djupt andetag och fortsätter.

"Det som ligger till grund för fördelningen av Polisens resurser är de uppgifter kommunen samlat in och lämnar till oss om sitt behov. En mycket stor del är också information ifrån samarbeten med närliggande regioner, men även riksomfattande, som hjälper oss kartlägga brottslighet och behoven i Ockelbo kommun."

Det finns en allmänn opinion att i en landsortskommun, som Ockelbo, har Polisen en tydlig insikt i vem eller vilka förrövarna är, men begränsade legala möjligheter att ingripa. Jag frågar Rolf om hans ställning i den frågan.

"Verkligheten ser inte riktigt ut så idag. Det är klart att det finns återfall…. men mycket är också tillfälliga brottsvågor som drar igenom vår region."

Hur ställler Polisen sig till civila grupper som tar polisiär veksamhet i egna händer; jag tänker på hur grupper i sociala media, facebook osv. ibland utan särsklid källkritik hänger ut enskilda personer, frågar jag.

"En del utav dessa grupper fungerar bra i kommunen, och vi har ett väl fungerande samarbete, grannsamverkan bl.a. men ibland kan det spåra ur och oskyldiga kan bli drabbade."

Rolf beskriver en situation i Sandviken som försatte en individ i stor fara, grunden visade sig vara osann och personen i fråga hade tur att Polisen hann före ”rättsskipparna”. Rolf lyfter också  fram vikten utav att rapportera alla brott, även ur social media, inte minst för att ge en sann bild utav hur behoven ser ut.

"Här har folk i allmänhet bra koll, och det är någonting mycket positivt." förstärker han.

Som ett led i att öka förståelsen för och kontaktytorna med lokala aktörer i regionen kommer Polisen att bjuda in företagarföreningarna i Ockelbo till samtal under våren.

Kuxabladet pratar också med Mia Lindblom, Folkhälso- och beredskapssamordnare på Ockelbo kommun. Hon presenterar den senaste oberoende trygghetsundersökning som genomfördes i Gävleborgs län under hösten 2014 där Ockelbo Kommuns trygghets index, ett mått på invånarnas trygghet mätt utifrån kriterier av invånares åsikter, faktisk och typ av brottslighet, invånares inställning till Polisen, visade att Ockelbo var den tryggaste platsen i länet, och lägre än medel i hela riket.

En trend skönjbar i de fyra senaste undersökningarna är; den uppfattade tryggheten i tätort närmar sig medelvärdet i landet och skillnaden till utanliggande områden ökar.

Avslutningsvis frågar Kuxabladet om Gruppchef Rolf Sundqvist har något råd han vill ge Kuxaregionens läsare, han tvekar inte en sekund:

"Om du ska resa bort till Thailand i tre veckor….. lägg inte ut det på facebook."

Följ polisen på Facebook HÄR...

Hur upplever du tryggheten där du bor? Har du några tankar eller önskemål du vill framföra till dina grannar, politiker eller polis?

Skriv till oss: redaktion@kuxabladet.se

Bredbands Strategi

Bredbands Strategi

0