Modern skogsnäring i Gästrikland

Modern skogsnäring i Gästrikland

Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


För att få en inblick i hur skogsnäringen ser ut 2017 träffar Kuxabladets reporter ett modernt skogsföretag, Ark West Skog AB i Ockelbo, samt representanter ifrån skogsägarföreningen Mellanskog.

Ulf Westin och Petter Arkesjö, som driver Ark West Skog är först på plats, där de gallrar ett vackert skogsparti i morgonsolen. Området är ganska typiskt för Kuxaregionen, huvudsakligen tall och ljungmark i lätt kuperad terräng.

-Det här var inget dåligt kontor!

- Nej, det är väldigt vackert här - i gallring utav skogsägares mark är just hur skogen upplevs att vandra i, den estetiska delen, minst lika viktig som och alla riktlinjer för att skapa en stark tillväxt och frisk skog, berättar Ulf Westin.


Petter Arkesjö visar en av företagets tre maskiner, en modern maskin och en investering för ca: 4,5 miljoner kronor.

Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB- Det gäller att vara lyhörd för skogsägarens önskemål såväl som regelverk. I Sverige har vi en omfattande miljölagstiftning som vi ska vara stolta över. Arbetet utförs på ett sätt som bevarar mångfalden av djur och deras föda, insekter osv. Det ser inte ut så i många andra delar av världen, berättar Petter Arkesjö.

Petter kör maskinen vant i terrängen under gallringen. Den styrs utav joystickar och pedaler, och via noggranna instrument mäts, märks och utvärderas varje träd som fälls. Det är en hel del beslut som görs och stora krav ställs på förarens erfarenhet och kunskaper för att göra ett kvalitativt arbete.


- Vi har en mycket bra dialog med skogsägare och Mellanskog. Vi sätter en stolthet i och ser ett stort värde i det samarbetet.

- Teknologin är en del utav kvalitetssäkringen, och informationen som den avancerade utrustningen mäter upp lämnas för granskning dagligen tillsammans med stickprov och besök
ifrån inspektörer. En markägare kan i praktiken lära känna varje milimeter av varje stam som fälls.

Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


När jag promenerar tillbaka till skogsvägen för att möta Mellanskogs skogsinspektörer Johan Wester och Johan Alkberg slås jag utav hur lite spår den stora maskinen lämnat. Stundtals är det svårt att se några spår alls i mossan och ljungmarken.

- Ungefär hälften av all skog i Sverige är privatägd berättar Johan Wester.

- Privatägd skog är generellt minde och medelstora områden som ofta gått i arv. Många har en klar bild utav hur de vill utveckla sin skog och andra vill ha hjälp och rådgivning för att få ut det mesta av sin mark och samtidigt vårda den för framtida generationer.

- Gallring och hanteringen av skogen är avgörande för kvalitén. Prissättning sker framförallt utifrån kvalitén samt marknadens tillgång och efterfrågan på virke- detta oavsett om det gäller gallring eller föryngringsavverkning av din skog fortsätter Johan Wester.

- Mellanskog ägs utav sina ca: 26 000 medlemmar och vi jobbar inte bara med rådgivning till skogsägare; en stor del av vårt arbete är att aktivt förhandla med industrier för rättvisa virkespriser åt våra skogsägare. Det skiljer oss ifrån andra aktörer och gör att vi har en nära dialog och förståelse för våra medlemmar, berättar Johan Alkberg.

- Jag tror att det är just den modellen med en helhetslösning som gör att vi har ett stort stöd av medlemmar och att vi som i år kan höja priset på virke, betonar han.

-Vi erbjuder hjälp hela ledet ifrån återbeskogning till föryngringsavverkning. Genom vårt samarbete med LRF Konsult har vår medlemmar också tillgång till ekonomisk rådgivning och deklarationer, avslutar Johan Alkberg.

Skärmavbild 2018-04-08 kl. 15.45.21.png

Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


Vi talar vidare med Ulf och Petter, ifrån Ark West, som tagit en kort paus i arbetet.

- Ofta resulterar en eftersatt skog i högre avverkningskostnader och klenare timmerdimensioner. Även andelen timmer, det sortiment som ger mest betalt för skogsägaren, blir lägre i eftersatta bestånd, berättar Ulf.

- Allting måste anpassas efter terrängen, klimatet och lokala förutsättningarna - hur mycket näring det finns i marken osv. I vårt arbete med gallringen gör vi hela tiden val vilka träd som har bästa naturliga förutsättningar att växa och därmed ge största avkastning vid föryngringsavverkning, fortsätter Ulf.

- Det finns ingen enkel lösning som fungerar överallt, och därför är gedigen erfarenhet och utbytet med markägare och stödet de får ifrån Mellanskog enormt viktigt, understryker Petter.

Du kan läsa mer om Skogsägareföreningen Mellanskog genom att följa länken.

Maria Llerena - Sång, dans och glädje!

Maria Llerena - Sång, dans och glädje!

Smultronställe - Mårtensklack 273 m.ö.h.

Smultronställe - Mårtensklack 273 m.ö.h.

0