Val 2018: Sverigedemokraterna

Val 2018: Sverigedemokraterna

Foto: Sverigedemokraterna


Fram till valet presenterar Kuxabladet de partier som ställer upp i Kommunvalet i Ockelbo. Vi erbjuder en tillbakablick på de intervjuer som redan publicerats i Kuxabladet här på vår hemsida.

FAKTA OM Sverigedemokraterna:
Riksdag 2014: 12,86 % Mandat 49 av 349
Landstinget 2014: 11,29 %  Mandat 8 av 75
Kommunen 2014: 15,8 % Mandat 5 av 31

Kuxabladet intervjuade Jonny Lindblom för tidningen i vecka 34, 2018

Varför ska man rösta på Sverigedemokraterna?

– Vi arbetar för en levande landsbygd med bra samhällsservice och goda kommunikationer samt en ansvarsfull invandringspolitik. Ett Sverige som i hög grad är självförsörjande på livsmedel, där vi gärna ser att lokalproducerat lyfts fram mer vid upphandling av mat i kommunens verksamheter.*

– Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige med full sysselsättning. Ett Sverige där nya, riktiga jobb växer fram, framförallt i landets små- och medelstora företag. Detta gör vi genom att helt slopad allmän löneavgift för småföretag med upp till nio anställda. Samt en förbättrad situation och minskad sårbarhet för de små och medelstora företagen genom ett minskat sjuklöneansvar för alla företag och ett helt slopat sjuklöneansvar för de mindre företagen.

– Vad det gäller trygghet så har vi tyvärr sett att otryggheten breder ut sig och vi behöver åtgärder för att motverka den utvecklingen. Sverigedemokraterna gör stora satsningar på polis- och rättsväsende men lokalt kan vi jobba med fältassistenter, kameraövervakning och vid behov ordningsvakter. Samtidigt som vi arbetar med förebyggande åtgärder som stöd till föreningslivet och skapa fler möjligheter till spontanidrott för barn och unga.

Vilka frågor vill ni prioritera lokalt?

– Vi vill öka andelen lokalproducerad mat i kommunens verksamheter.

– Mer polisiär närvaro i Ockelbo på såväl helger som vardagar för en ökad trygghet.

– Utveckla turismen, se över möjligheter att kunna utveckla fisketurism i Testeboån

– Avveckla delade turer i vården

Berätta om Sverigedemokraternas syn på hur skola och utbildning fungerar lokalt?

– Fler elever behöver få rätt typ av stöd, alla ska utmanas att klara utbildningsmålen och kunna söka arbete eller högre utbildning. Vi vill även se fler vuxna i skolan, dels för att öka tryggheten men även för att avlasta lärarna, så att de senare kan koncentrera sig på sitt huvuduppdrag – att utbilda våra barn.

Hur anser ni att vård och omsorg fungerar i vår kommun?

– Vården idag har generellt svårt att rekrytera personal, och Ockelbo är inget undantag. Vi måste göra det attraktivt att arbeta inom vården igen. Detta genom att se över arbetsmiljön samt starta en avveckling av delade turer. Delade turer skulle aldrig accepteras inom till exempel industrin, varför vården? Det innebär långa arbetsdagar med obetalda håltimmar mitt i passet. Delade turer kan även ses som ett jämnställdshetsproblem eftersom huvuddelen av personalen är kvinnor.

Integrationen då? Vad har Sverigedemokraternas för tankar kring hur det fungerar här?

– Integrationen fungerar dåligt vilket vi bland annat ser på arbetslöshetssiffror. Det grundläggande problemet är att vi tagit emot väldigt många människor på kort tid utan att ha någon beredskap för det. Det är att behandla människor illa, både oss medborgare och de som kommit till Sverige med falska förhoppningar.

Har Sverigedemokraterna några lokala miljömål?

– Vi vill att kommunen i så stor utsträckning som möjligt handlar närodlat och närproducerade livsmedel, det minskar behovet av långa transporter och stärker det lokala näringslivet. Det ger oss också större möjlighet att kontrollera att djur som används i produktionen behandlas väl.
– Krav kopplade till miljömål kan också vara parametrar vid upphandlingar men där behöver man titta på varje enskild upphandling så att vi inte stänger ute lokala och mindre aktörer på grund av för högt ställda krav.

Hur resonerar Sverigedemokraterna till trädgårdsparken Wij Trädgårdar?

– Vår linje har hela den gångna mandatperioden varit att Wij Trädgårdar ska bära sina egna kostnader, och vi går in i kommande mandatperiod med samma åsikt.

FAKTA: Jonny Lindblom

Aktuell:
Förstanamn på Sverigedemokraterna i Ockelbos kommunfullmäktigelista
Från: Ockelbo

En 37 årig tvåbarnsfar och sambo. Verksam som yrkeschaufför sedan 17 år tillbaka, samt filial och personalansvarig sedan cirka sju år tillbaka. Har varit politiskt aktiv sedan valet 2014. På fritiden ägnar han gärna tiden som finns till travsport, fiske och familj.

Hur involverades du i politiken?

– Jag kände för min egen del att jag ville mer än rösta. Tog då kontakt med partiet inför valet 2014, och stod sedan som kandidat till valet samma år.

Val 2018: Socialdemokraterna

Val 2018: Socialdemokraterna

Val 2018: Centerpartiet

Val 2018: Centerpartiet

0