Skogsdagen och forskning i Jädraås försökspark

Skogsdagen och forskning i Jädraås försökspark

FOTO: Johan Beijer, KUXAGRUPPEN AB

Det var många intresserade skogsägare som den 13 september besökte skogsdagen i Jädraås som anordnades av Mellanskog. Christer Karlsson, försöksledare från SLU, guidade besökarna i Jädraås försökspark denna strålande sensommardag. Christer hade sällskap av sin nytillträdde efterträdare Ola Langvall

Skogsforskningen i Jädraås inleddes 1973 och fick 40 miljoner i anslag för att studera bland annat barrskogslandskapets ekologi. När aktiviteten var som störst arbetade 20 personer på plats och ett fältlabb på 140 kvadratmeter byggdes upp i skogarna utanför Gammelboning, samtidigt som man köpte Herrgården i centrala Jädraås.

Christer Karlsson SLU. FOTO: Johan Beijer, KUXAGRUPPEN AB

– Efter 10 år var pengarna slut och man stod med en jättestruktur. Det beslutades att omvandla verksamheten till en försökspark, berättar Christer.

Sedan 2003 är det inte någon som jobbar i försöksparken. Tidigare anställda bildade Jädraås skog och mark som gjort många uppdrag på distans sedan dess. Mätningar i försöksparken sker fortsatt och en aktiv klimatstation finns kvar på platsen. 

– Man gör så gott man kan och så långt pengarna räcker.

Nyttan av forskningen och försöken som bedrivs i Jädraås kan ej underskattas, här har gjorts flertalet världsunika försök bland annat inom tillväxt. Christer tar med gruppen ut i skogen för att kika närmare på ett försök som pågått i 46 år.

– Marken här är platt och vi står på en sandbädd med tio meter ner till grundvattnet. En variationsfri terräng som är perfekt för tallskogsförsöket vi nu befinner oss i.

I detta försök har man kartlagt näringen och vattnets roll i tillväxten och delat in området i olika försöksområden som behandlar på olika vis.

– Mellan varje område har det slagits ner en 60 cm hög plåt för att hindra rötter och näringsämnen för att ta sig över. 

Per Olov Jemth, Mellanskog har mikrofonen. FOTO: Johan Beijer, KUXAGRUPPEN AB

Behandlingarna, som pågick mellan 1974 och 1990, har skett med vatten, fast gödsel och blötgödsel samt att ett område lämnats obehandlat som kontrollgrupp. Hela området röjdes på samma vis och vilken behandling som användes var slumpades fram. Mätningar sker fortsatt varje 5-10 år och kan omsättas till praktiskt skogsbruk.

– Vi kan se att gödsel ger en betydligt bättre utväxling. De träd som i början fick extra vatten har nästan vuxits ikapp av det obehandlade området, sannolikt på grund av sämre utvecklade rötter.

Under skogsdagen bjöds det även på kaffe och korv och besökarna erbjöds möjlighet att prata med Mellanskogs representanter som fanns på plats. Per-Olov Jemth, virkesområdeschef för Gästrikland, var nöjd med dagen och Mellanskogs verksamhet i stort.

– Går vi med vinst betalas hälften av vinsten till våra medlemmar, det blev en skaplig utdelning ifjol och det ser lovande ut även för 2019, berättar Per-Olov.

– Eftersom vi ägs av våra medlemmar är vårt uppdrag att behandla alla rättvist och likvärdigt. Som läget är nu är det fler som vill gå med och i stort sett ingen vill gå ur, förutom om man har sålt av sin skog.

Efter fikastunden fick skogsägarna göra en enklare övning på en av de nyare försöksytorna. Övningen gick ut på att räkna antalet frön som lyckats gro under en fröträdsställning i en markberedningsfåra. Föryngringen har tagit sig väldigt bra på alla ytor och Christer beskriver vidare den metod som han förespråkar för att få en nästan garanterat lyckad självföryngring av tall i våra trakter.

 – Utför markberedningen tredje hösten efter föryngringsavverkningen, låt sedan fröträden stå ytterligare tre år efter markberedningen och sedan kan fröträden avverkas. Det är givetvis bra att utföra en återväxtkontroll innan fröträden avverkas men i som absolut flesta fall är föryngringen väl godkänd vid det laget.

Mellanskogsmedlemmarna och representanterna från Mellanskog tackade Christer för en väl genomförd exkursion i Jädraåsskogarna med en varm applåd.

FOTO: Johan Beijer, KUXAGRUPPEN AB


Fakta: Jädraås försökspark 

Jädraås, en försökspark inom Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) sedan 1979 Syftet är att tillhandahålla mark för forskning och undervisning. Försöksparken omfattar 360 hektar och ligger 185 meter över havet. Verksamheten i Jädraås startade 1973 då området var försöksområde för storprojektet ”Barrskogslandskapets ekologi”. Projektet resulterade i cirka 20 doktorsavhandlingar. Idag domineras verksamheten av långsiktiga fältförsök där man studerar:

· Olika föryngringsmetoder för tall (plantering, sådd och naturlig föryngring med fröträd samt luckföryngring)

· Olika markberedningsmetoders påverkan på tallplantors överlevnad och tillväxt

· Stubbrytningens påverkan på tallplantors överlevnad och tillväxt

· Långsiktiga effekter av gödsling och bevattning

· Överlevnad och tillväxt hos olika trädslag (tall, gran, björk, gråal, hybridasp, poppel, lärk, contortatall)

· Mykhorriza i tallskog

Inom försöksparken finns en klimatstation sedan 1973. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har registrerat grundvattennivån sedan 1973. Jädraås försökspark ligger på en plan sandhed (Ivantjärnsheden) och domineras av tallbestånd i olika åldrar. Kopparfors Skogar äger marken där Jädraås försökspark är belägen. SLU har ett avtal om att marken får användas för forskning fram till 2049.På "Kryssning" i Lingbo

På "Kryssning" i Lingbo

Amerikansk musikhistoria i Hälsingland

Amerikansk musikhistoria i Hälsingland

0